جستجو
مناقصات خارج استانی
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در نظر دارد عملیات عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
 
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com