جستجو
مناقصات خارج استانی
يكشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶

شهرداری کرج د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶

شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز 
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶

 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۶

 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۶

شهرداری ملارد  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۶

 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

شهرداری سهرورد
در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶

 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com