جستجو
بخشناهه ها.ضوابط.قوانین نظام فنی و اجرایی
جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام شرکت در دوره های آموزشی
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۴موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران
در موضوع ضریب منطقه ای  کارهای پیمانکاری
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com