جستجو
آئین نامه های ساجات
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶

تمدید گواهی صلاحیت پیمانکاران به مدت ۴ سال به سبب عوامل خارج از اختیار
شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵
جدول ظرفیت پیمانکاران در سال ۱۳۹۵ براساس بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و اصلاحیه شماره ۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com