جستجو
مکاتبات
چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

در خصوص طرح مشکلات مربوط به عدم ابلاغ تعلیق یا پرداخت خسارت پروژه ها در شورای فنی
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

درخواست نشست مشترک
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

مشکلات اسناد خزانه اسلامی
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

موضوع عدم پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت قراردادهای سرجمع
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com