جستجو
کمیسیون ها > معرفی کمیسیونها
معرفی کمیسیونها
  » کمیسیون حقوقی
  » کمیسیون فنی
  » کمیسیون ایمنی
  » کمیسیون آموزش
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

به نام خدا

 

       دفاع از منافع مادی و معنوی اعضا هدف اصلی انجمن است و دستیابی به این هدف وجوه کاری چندگانه ای را می طلبد که می توان آن را به وجوه ششگانه ی حقوقی ، اقتصادی ، اشتغال و کار آفرینی ، فنی ، آموزش و روابط عمومی تقسیم و در نهادهای کاری کارشناسی  تحت عنوان کمیسیون به هر یک از آنها پرداخت.

 

Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com